پشتیبانی یک ساله

خدمات گروه یورویونی فقط در طول دوره قرارداد نیست بلکه در کل دوران اقامت، متقاضیان از پشتیبانی کامل ما برخوردار خواهند بود