فرم ارزیابی ویزای کاری

لطفا گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

1) اطلاعات شخصی

مثال: 09153000000
مثال: 05138500000

2) اطلاعات فردی

سن
/ /
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت تاهل

3) اطلاعات تحصیلی

نوع مدرک اخذ شده
میزان تحصیلات

میزان دانش زبان خارجه

انگلیسی

فرانسه

آلمانی

غیره


4) اطلاعات کاری

مهارت های مرتبط با رشته تحصیلی و کاری